Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Komisja Rewizyjna

Piotr Moroch Przewodniczący

(Uniwersytet Rzeszowski)

 

Maja Bonikowska
(Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie)

 

Paweł Dyszewski
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Marcelina Kościołek
(Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum)

 

Jakub Różański
(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Fragment Statutu PSRP z 2018 r. dotyczący Komisji Rewizyjnej

ROZDZIAŁ 5
KOMISJA REWIZYJNA

§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PSRP.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi pięciu członków wybranych w trybie określonym w Tytule II Statutu.
3. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, bezwzględną większością głosów.
4. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w pozostałych organach PSRP.
5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się w odniesieniu do delegatów na Zjazd.

§25

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola przestrzegania Statutu oraz innych aktów prawnych wydanych na jego podstawie;
2) kontrola dokumentów finansowo-księgowych i weryfikacja gospodarności decyzji finansowych;
3) wykonywanie innych uprawnień wynikających ze Statutu.

§26

1. W ramach wykonywanych zadań Komisja Rewizyjna może w szczególności składać wnioski do organu nadzorującego.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rady Studentów, o których Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien zostać powiadomiony przez Przewodniczącego PSRP w terminie, w którym Przewodniczący PSRP ma obowiązek powiadomienia o posiedzeniu członków Rady Studentów.
3. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo do wglądu w dokumentację PSRP, a w szczególności do umów zawieranych w imieniu PSRP oraz wyciągów rachunków bankowych Parlamentu.

§27

1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.