Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl
Najczęstsze pytania
W najbliższym czasie będę przystępował do obrony pracy dyplomowej i w związku z tym uczelnia żąda ode mnie uiszczenia opłaty za egzamin dyplomowy. Czy to jest zgodne z prawem?

Nie.

Zarówno obecnie obowiązująca Ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jak i wcześniej obowiązująca Ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym godnie z art. 99a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym nie upoważniają uczelni do pobierania opłat za przeprowadzenie egzaminu dyplomowego. Obecnie uczelnia nie może również pobierać opłat za wydanie dyplomu i suplementu (o ile nie są to dodatkowe dokumenty). Pobieranie takich opłat należy uznać za nieuprawnione i sprzeczne z Ustawą.

W ocenie Parlamentu Studentów RP niedopuszczalne jest również pobieranie innych opłat około dyplomowych, takich jak opłata antyplagiatowa, opłata za recenzję i inne związane z przeprowadzeniem egzaminu lub dopuszczeniem do niego.

Podstawa prawna:

Art. 80 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce “Uczelnia nie pobiera opłat za czynności związane z weryfikacją efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów innych niż określone w art. 79 ust. 2 pkt 3–5”.

Od dłuższego czasu mam trudności z nawiązaniem kontaktu z promotorem mojej pracy dyplomowej, który nie odpowiada na maile oraz nie przychodzi na konsultacje. Ponadto od samego początku opieki nad dyplomantami nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Co mogę zarobić w takiej sytuacji?

Do obowiązków pracownika dydaktycznego i naukowo-dydaktyczny uczelni należy nadzorowanie opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym. Szczegółowy zakres obowiązków promotora i sposób konsultacji powinny określać wewnętrzne akty uczelni, w tym regulamin studiów oraz program studiów. W zaistniałej sytuacji sugerujemy porozmawiać z osobą odpowiedzialną za sprawy studenckie i kształcenie w danej jednostce (np. prodziekan ds. studenckich, opiekun roku) o możliwości nawiązania kontaktu z promotorem. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów można złożyć wniosek o zmianę promotora (warunki zmiany promotora powinny być określone w regulaminie studiów).

Niezależnie od tego, jeśli promotor w sposób uporczywy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków może Pan poinformować o tym fakcie rektora uczelni, który jest przełożonym wszystkich pracowników. Pracownicy podlegają również ocenie okresowej, w której należy uwzględnić wywiązywanie się z obowiązków prowadzenia zajęć. Studenci co najmniej raz do roku mają możliwość ocenić prowadzącego zajęcia (najczęściej w formie ankiet). Uczelnia mając informacje o nagminnym uchylaniu się od obowiązków przez promotora, winna zareagować i wziąć to pod uwagę przy jego ocenie.

Jestem absolwentem studiów I stopnia oraz studentem studiów jednolitych magisterskich. Uczelnia odmówił mi prawa do stypendium uzasadniając to faktem ukończenia już jednego kierunku studiów. Czy uczelnia ma rację w tej sprawie?

Nie.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym: „Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.”

Jeśli ukończył Pan studia I stopnia, a obecnie studiuje na studiach jednolitych to ma Pan prawo otrzymywać świadczenia pomocy materialnej na studiach jednolitych ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Czy uczelnia może odmówić przyjęcia niekompletnego wniosku o pomoc materialną?

Nie.

W postępowaniu o przyznanie świadczeń pomocy materialnej przez uczelnię stosuje się odpowiednio (zgodnie z art. 207 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym) przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 64 § 2 kpa.” Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.”

Oznacza to, iż uczelnia musi przyjąć wniosek (nawet niekompletny), a następnie zawiadomić o brakujących dokumentach oraz wskazać termin na ich dostarczenie. Jeśli braki zostaną uzupełnione w tym terminie będzie to równoznaczne ze złożeniem od początku kompletnego wniosku.

Z przyczyn niezależnych ode mnie (choroba egzaminatora) nie będę w stanie w wymaganym terminie rozliczyć semestru/roku. Z informacji, jakie uzyskałem wynika, iż będę miał w związku z tym uiścić opłatę administracyjną za każdy miesiąc zwłoki. Czy jest to dopuszczalne?

Uczelnia nie może pobierać opłaty administracyjnej za opóźnienie.

Uczelnia ma obowiązek zapewnić studentowi możliwość podejścia do egzaminów w trakcie sesji oraz terminów poprawkowych określonych w regulaminie studiów. Jeśli egzaminator nie może przeprowadzić egzaminu uczelnia powinna wyznaczyć innego egzaminatora lub inny termin egzaminu.

Niemniej, terminy zaliczania okresu studiów wynikają z przepisów regulaminu studiów. W sytuacji, gdy nie jest Pan/Pani w stanie ich dotrzymać należy wystąpić do dziekana (w przypadku uczelni nieposiadającej wydziałów do rektora lub innej osoby odpowiedzialnej za sprawy studenckie) z prośbą o przedłużenie tego terminu, tym bardziej przekroczenie terminu może nastąpić z przyczyn niezależnych od studenta. W sytuacji, gdy nie uzyska Pan/Pani stosownej zgody i nie zaliczy semestru/roku w wymaganym terminie dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu z listy studentów (na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), nie może natomiast nie podjąć żadnej decyzji i naliczyć Panu/Pani opłatę za opóźnienie. Uczelnia może za to skierować Pana/Panią na powtarzanie roku lub udzielić wpisu warunkowego – za co uczelnia ma prawo pobierać opłatę, dlatego w interesie Studenta jest złożenie wniosku o przedłużenie terminu zaliczenia.

Nie zdałem jednego przedmiotu, czy uczelnia może naliczyć dodatkowe opłaty za jego poprawę lub powtarzanie? Jeśli tak to w jakiej wysokości?

Uczelnia nie może pobierać opłat za egzamin poprawkowy lub komisyjny. Uczelnia może natomiast pobierać opłaty za powtarzanie przedmiotu lub całego roku. Wysokość opłaty powinna być określona w umowie o odpłatności za studia, a od roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z art. 80 ust. 2  Ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zamiast umów, wysokość opłat będzie publikowana na stronie internetowej uczelni przed rekrutacją na studia.

Czy egzaminator ma prawo dowolnego określania zasad zaliczeni przedmiotu?

Egzaminator posiada autonomię w zakresie ustalania zasad zaliczania przedmiotu. Może on dowolnie określić warunki i formę zaliczenia. Jest on jednak ograniczony kilkoma rzeczami:

  • Warunki zaliczenia muszą być zgodne z regulaminem studiów (jeśli je określa);
  • Warunki zaliczenia muszą znane studentom przed rozpoczęciem zajęć i opisane w sylabusie do danego przedmiotu i muszą być jednolite dla wszystkich studentów znajdujących się w takiej samej sytuacji (nie mogą nikogo dyskryminować);
  • Zakres egzaminu powinien odpowiadać efektom kształcenia określonym w programie studiów.
Ukończyłem studia I stopnia. Uczelnia żąda ode mnie zwrotu legitymacji studenckiej i nie chce wcześniej wydać dyplomu. Czy ma do tego prawo?

Nie.

Zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4. Zatem Uczelnia nie może żądać zwrotu legitymacji studenckiej po ukończeniu studiów I stopnia, bowiem
do 31 października absolwent zachowuje prawa studenta, które potwierdza legitymacja studencka.

Ukończyłam studia, minęły dwa miesiące od obrony, a Uczelnia nadal nie wydała mi dyplomu. Jak długo muszę czekać? Czy mogę coś zrobić?

Zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym.

Jeśli Uczelnia nie przestrzega tego przepisu, absolwent ma prawo złożyć do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skargę na Uczelnię. Minister ma prawo nałożyć na uczelnię karę finansową za nieprzestrzeganie w/w terminu.