Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Przewodniczący

Przewodniczący

Parlamentu Studentów RP

Dominik Leżański

Politechnika Łódzka

Fragment Statutu PSRP z 2018 r. dotyczący Przewodniczącego

ROZDZIAŁ 3
PRZEWODNICZĄCY

§14

1. Przewodniczący, zwany dalej Przewodniczącym PSRP, jest organem wykonawczym Parlamentu.
2. Przewodniczący PSRP w szczególności:

1) kieruje bieżącymi pracami Parlamentu i jego organów;
2) reprezentuje Parlament na zewnątrz, do czego może upoważnić inne osoby;
3) odpowiada za politykę finansową PSRP i podejmuje decyzje w sprawach dotyczących finansów PSRP, chyba że Statut stanowi inaczej;
4) składa i przyjmuje oświadczenia woli w imieniu Parlamentu, chyba że Statut stanowi inaczej;
5) wchodzi w skład i przewodniczy Radzie Studentów;
6) wchodzi w skład i przewodniczy Radzie Wykonawczej;
7) przedstawia Radzie Studentów kandydatów na przedstawicieli PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, koordynatora PSRP przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz na inne funkcje;
8) nie rzadziej niż raz na kwartał przedstawia Radzie Studentów sprawozdanie finansowe z działalności PSRP;
9) wnioskuje o uchwalenie pierwszego regulaminu samorządu studenckiego w nowo utworzonej uczelni, informując o tym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
10) wnioskuje do Rady Studentów o utworzenie komisji PSRP;
11) powołuje przewodniczących komisji PSRP, po zaopiniowaniu przez Radę Studentów;
12) deleguje przedstawicieli PSRP do komisji oraz innych zespołów o charakterze opiniodawczym, doradczym lub roboczym utworzonych przez instytucje publiczne lub inne podmioty.

§15

W celu wykonywania swoich kompetencji, Przewodniczący PSRP może wydawać zarządzenia.

§16

Przewodniczący PSRP elekt ma pełny dostęp do wszystkich dokumentów PSRP, w tym finansowych. Dostęp ten nie może być w żaden sposób ograniczony.

§17

1. Przewodniczący PSRP jest wybierany przez Zjazd na dwuletnią kadencję.
2. Funkcję Przewodniczącego można sprawować tylko jedną kadencję.
3. W przypadku wyboru nowego Przewodniczącego na nadzwyczajnej sesji Zjazdu będącej konsekwencją wygaśnięcia lub utraty mandatu poprzedniego Przewodniczącego, jeżeli wybór nastąpił na mniej niż dwanaście miesięcy przed końcem kadencji, przepisu ust. 2 nie stosuje się.
4. Kadencja Przewodniczącego PSRP wybranego przez Zjazd na sesji nadzwyczajnej, o której mowa w ust. 3, trwa od momentu wyboru do czasu zakończenia statutowo określonej kadencji poprzednika.

§18

1. Przewodniczący PSRP może być odwołany przez Zjazd.
2. Pisemny wniosek o odwołanie Przewodniczącego PSRP mogą złożyć delegaci z co najmniej 50 uczelni lub 2/3 ogólnego składu Rady Studentów.
3. Wniosek musi zawierać dokładne określenie przyczyn odwołania i wskazywać kandydata na nowego Przewodniczącego PSRP.