Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Rada Studentów

Dominik Leżański  – Przewodniczący
(Politechnika Łódzka)

Paulina Czapla
(Akademia WSB w Dąbrowie Górnicze)

Magdalena Graca
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Michał Klimczyk
(Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)

Agnieszka Kubacka
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Szymon Kwiatkowski
(Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)

Bogdan Matyja
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Rafał Muskała
(Politechnika Częstochowska)

Mateusz Ostrowski
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)

Tomasz Pieńkosz
(Politechnika Lubelska)

Katarzyna Plona
(Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Maciej Rewucki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Eryk Szawaryński
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Fragment Statutu PSRP z 2018 r. dotyczący Rady Studentów

ROZDZIAŁ 2
RADA STUDENTÓW

§9

1. Rada Studentów, jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP.
2. Do kompetencji Rady Studentów należy:

1) opiniowanie projektów aktów prawnych, do czego może upoważnić Przewodniczącego PSRP lub Radę Wykonawczą;
2) tworzenie na wniosek Przewodniczącego komisji Parlamentu oraz ustalanie na jego wniosek zakresu ich zadań;
3) wybór przedstawicieli studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
4) przygotowanie sesji Zjazdu, w tym wybór Prezydium Zjazdu;
5) uchwalenie Regulaminu Rady Studentów PSRP;

6) uchwalenie Regulaminu dyscypliny finansowej PSRP;
7) ustalenie zasad usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady Studentów i Komisji Rewizyjnej;
8) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.

§10

Członkowie Rady Studentów zobowiązani są w szczególności do:
1) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Studentów;
2) uczestniczenia w pracach wybranej przez siebie komisji Parlamentu;
3) udziału w sesjach Zjazdu.

§11

W skład Rady Studentów wchodzi dwunastu członków wybranych w trybie określonym w Tytule II Statutu oraz Przewodniczący PSRP, jako jej przewodniczący.

§12

1. Poza przypadkami określonymi w Statucie kadencja członka Rady Studentów wygasa w przypadku niezdolności do pełnienia funkcji z powodów zdrowotnych trwających dłużej niż 3 miesiące.
2. Mandat członka Rady Studentów wygasa również w przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady Studentów.
3. Wniosek wraz z uzasadnieniem o odwołanie członka Rady Studentów przez Zjazd może złożyć:
1) Przewodniczący PSRP;
2) co najmniej 50 delegatów.

§13

1. Rada Studentów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu, chyba że Statut lub Regulamin Rady Studentów PSRP stanowią inaczej.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego PSRP.
3. W szczególnych sytuacjach, poza posiedzeniami Rady Studentów, Przewodniczący PSRP może zarządzić głosowanie w trybie obiegowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady podejmowania głosowania obiegowego określa Regulamin Rady Studentów, o którym mowa w §9 ust. 2 pkt 5 Statutu.