Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Rada Wykonawcza

Dominik Leżański

 

(Politechnika Łódzka)

Przewodniczący PSRP

Bogdan Marek

 

(Szkoła Główna Handlowa)

Wiceprzewodniczący PSRP

Patryk Lisiecki

 

(Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu)

Wiceprzewodniczący PSRP

Maciej Bień

 

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Karolina Iwaniec

 

(Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera)

Michał Kostrzewa

 

(Politechnika Krakowska)

Natalia Mąka

 

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Maria Pożoga

 

(Politechnika Warszawska)

Fragment Statutu PSRP z 2018 r. dotyczący Rady Wykonawczej

ROZDZIAŁ 4
RADA WYKONAWCZA
§20

1. Rada Wykonawcza jest kolegialnym organem wykonawczym Parlamentu.

2. W skład Rady Wykonawczej wchodzi Przewodniczący PSRP, Wiceprzewodniczący PSRP w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 2 oraz członkowie Rady Wykonawczej w liczbie nie mniejszej niż 2 i nie większej niż 6.

3. Wiceprzewodniczących PSRP i Członków Rady Wykonawczej powołuje i odwołuje Przewodniczący PSRP w formie zarządzenia po zaopiniowaniu przez Zjazd, a gdy Zjazd nie obraduje po zaopiniowaniu przez Radę Studentów. W zarządzeniu Przewodniczący PSRP określa zakres zadań Wiceprzewodniczącego lub członka Rady Wykonawczej.

4. Członkostwa w Radzie Wykonawczej, za wyjątkiem Przewodniczącego, nie można łączyć z członkostwem w pozostałych organach PSRP.

5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się również w odniesieniu do delegatów na Zjazd.

§21

Rada Wykonawcza realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych organów PSRP, a w szczególności:
1) reprezentuje PSRP na zewnątrz w zakresie określonym przez Przewodniczącego;
2) wykonuje uchwały Zjazdu i Rady Studentów;
3) wykonuje zadania należące do kompetencji Rady Studentów, o których mowa
w §9 ust. 2 pkt 1 Statutu, w zakresie udzielonego upoważnienia;
4) koordynuje działania komisji PSRP;
5) powołuje pełnomocników i koordynatorów PSRP.

§22

1. Rada Wykonawcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Parlamentu.
2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§23

1. Komisje PSRP, zwane dalej komisjami, są jednostkami pomocniczymi PSRP, służącymi właściwej realizacji jego zadań.
2. Komisje PSRP tworzy Rada Studentów na wniosek Przewodniczącego.