Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Barbara Jura członkiem Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego MKiDN

W dniu 12 maja zarządzeniem Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, Barbara Jura, przewodnicząca FSUA, została powołana na członka Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego.

Rada do spraw Szkolnictwa Artystycznego jest społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach kształcenia artystycznego. Organ ten posiada kompetencje w zakresie przedkładania ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego założeń polityki oświatowej i opiniowania projektów aktów normatywnych odnoszących się do szkolnictwa artystycznego. Rada może również opiniować wszelkie inne sprawy dotyczące oświaty przedkładane przez Ministra.