Zespół

Przewodniczący

Mateusz Grochowski

Rada Wykonawcza

Rada Wykonawcza jest najwyższym kolegialnym organem wykonawczym PSRP
wykonującym wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych organów PSRP.

(Politechnika Gdańska)

j.persjanow@psrp.org.pl

Jakub Persjanow

Wiceprzewodniczący

(Politechnika Gdańska)

i.adamek@psrp.org.pl

Iga Adamek

(Uniwersytet Warszawski)

m.saniewski@psrp.org.pl

Mateusz Saniewski

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

p.robak@psrp.org.pl

Paweł Robak

Biuro

W ramach biura Parlamentu Studentów RP wyodrębniono trzy obszary, w ramach których wyznaczono osoby odpowiedzialne:

Ewelina Dusza

Dyrektor Biura Organizacyjnego

Maciej Cieciora

Dyrektor Centrum Komunikacji

Marek Konieczny

Dyrektor Biura Prawnego

Aby zapewnić efektywniejszy przepływ komunikacyjny z mediami w Centrum Komunikacji pracuje Rzecznik Prasowy PSRP:

Julia Sobolewska

Rzecznik Prasowy

Rada Studentów

Mateusz Grochowski – Przewodniczący
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

Julia Bednarska
(Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Bartosz Chojnacki
(Uniwersytet Gdański)
Karolina Iwaniec
(Uczelnia Łazarskiego)
Maria Kożewnikow
(Uniwersytet Muzyczny Fyderyka Chopina)
Michał Niepsuj
(Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
Małgorzata Poszwa
(Uniwersytet Śląski)

Krzysztof Pszczółka
(Politechnika Krakowska)

Sylwia Kuropatwińska
(Wojskowa Akademia Techniczna)

Konrad Senderak
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Jakub Stefaniak
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Jakub Śliwiński
(Akademia Górniczo-Hutnicza)

Zuzanna Kilanowska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Pełnomocnicy

Pełnomocników powołuje i odwołuje Rada Wykonawcza w formie uchwały, określającej jednocześnie zakres kompetencji przy danej funkcji.

Krzysztof Pszczółka

Pełnomocnik ds. współpracy z AZS oraz promocji zdrowego stylu życia

(Politechnika Krakowska)

k.pszczolka@psrp.org.pl

Rzecznik Praw Studenta

Przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie  praw i obowiązków studentów.

 

Rzecznikiem Praw Studenta jest Mateusz Kuliński (absolwent Uczelni Łazarskiego).

Jeśli potrzebujesz pomocy, bądź też porady, kontakt z Rzecznikiem jest możliwy za pomocą Centrum Wsparcia Studentów: helpdesk.psrp.org.pl

Rzecznik udziela odpowiedzi w przeciągu 7 dni roboczych. Jeśli dokładne opiszecie sytuację i dołączycie skanów dokumentów z pewnością ułatwi to szybsze rozpatrzenie sprawy.

Mateusz Kuliński
Rzecznik Praw Studenta

Komisja Rewizyjna

Maciej Bień

(Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej)

Natalia Pietrewicz

(Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)

Maciej Korab

(Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Kamil Kulesza

(Politechnika Białostocka)

Bogdan Matyja

(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Nasi przedstawiciele w innych organach

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Mateusz Grochowski

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Maciej Cieciora

Koordynator ekspertów ds. studenckich przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Mateusz Kopaczyński

Zastępca Koordynatora ekspertów ds. studenckich

Iwona Gadomska

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Damian Karolewski

Marcelina Kościołek

Magdalena Graca

Agata Andrzejczyk

Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bojarska Katarzyna

Długołecki Hubert

Gadomska Iwona

Klimczyk Michał

Kwiatkowski Szymon

Pszczółka Krzysztof

Tkaczuk Alan

Trociuk Piotr

 

Rada do spraw Młodzieży przy Prezydencie RP

Mateusz Grochowski

Zjazd PSRP

Fragment Statutu PSRP z 2018 r. dotyczący Zjazdu

ROZDZIAŁ 1 – ZJAZD DELEGATÓW

§6

1. Najwyższym organem Parlamentu jest Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem”.
2. Zjazd jest organem uchwałodawczym.

§7

1. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub Regulamin Zjazdu stanowią inaczej.
2. Sesję uważa się za ważną w przypadku zarejestrowania delegatów z co najmniej 60 uczelni.
3. Zjazd podejmuje uchwały w obecności co najmniej 50% zarejestrowanych delegatów, dysponujących łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby zarejestrowanych na danej sesji Zjazdu głosów.
4. Za zarejestrowanego delegata uznaje się osobę, której zgłoszenie zostało przyjęte i zaakceptowane przez Prezydium Zjazdu oraz umieszczone na liście, o której mowa w §61 ust. 7.
5. Gdy dojdzie do utraty kworum w czasie trwania sesji Zjazdu, Prezydium Zjazdu zawiesza sesję i wyznacza termin wznowienia na dzień przypadający nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zawieszonej sesji Zjazdu.

§8

Szczegółowe zasady odbywania sesji i posiedzeń Zjazdu określają przepisy Tytułu I Działu V oraz Tytułu II Statutu, a także Regulamin Zjazdu uchwalany przez Zjazd.