Zespół

Przewodniczący

Kewin Lewicki

Kewin Lewicki

Rada Wykonawcza

Rada Wykonawcza jest najwyższym kolegialnym organem wykonawczym PSRP
wykonującym wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych organów PSRP.

(Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

j.bednarska@psrp.org.pl

Julia Bednarska

Wiceprzewodnicząca

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie)

j.stefaniak@psrp.org.pl

Jakub Stefaniak

Wiceprzewodniczący

(Politechnika Warszawska)

współpraca zagraniczna

u.lis@psrp.org.pl

Urszula Lis

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

ewaluacja

m.salamon@psrp.org.pl

Mateusz Salamon

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)

dydaktyka i jakość kształcenia

w.wojna@psrp.org.pl

Waldemar Wojna

(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

sprawy prawno-socjalne

m.poszwa@psrp.org.pl

Małgorzata Poszwa

(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

współpraca z otoczeniem samorządowym

e.staruch@psrp.org.pl

Ewa Staruch

(Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II)

współpraca zewnętrzna

p.zdybel@psrp.org.pl

Paweł Zdybel

Biuro

W ramach biura Parlamentu Studentów RP wyodrębniono cztery obszary, w ramach których wyznaczono osoby odpowiedzialne:

Marcin Pioch

Dyrektor Biura Organizacyjnego

Tomasz Maurek

Dyrektor Biura Prawnego

Michał Gerus

Dyrektor Biura Finansowego

Aleksandra Araszkiewicz

Dyrektorka Biura Prasowego

Rada Studentów

(Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Agata Andrzejczyk

(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Bartłomiej Kawulok

(Akademia Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie)

Monika Wiśniewska

(Uniwersytet Gdański)

Bartosz Chojnacki

(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

Anastazja Kruchelska

(Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza)

Jan Wrona

(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Daniel Jankowski

(Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

Katarzyna Płaczek

(Akademia Nauk Stosowanych
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie)

Milena Zawadzka

(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Tomasz Janocha

(Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie,
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)

Karolina Szymkiewicz

(Politechnika Koszalińska)

Aleksandra Zmuda Trzebiatowska

Pełnomocnicy

Pełnomocników powołuje i odwołuje Rada Wykonawcza w formie uchwały, określającej jednocześnie zakres kompetencji przy danej funkcji.

(Collegium Civitas)

a.palamarchuk@psrp.org.pl

Alina Palamarchuk

Pełnomocnik ds. Współpracy z Ukrainą

Maria Skrzypczyńska-Zagajewska

Pełnomocniczka ds. kultury i sztuki

Rzecznik Praw Studenta

Przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie  praw i obowiązków studentów.

 

Rzecznikiem Praw Studenta jest Mateusz Kuliński (absolwent Uczelni Łazarskiego).

Jeśli potrzebujesz pomocy, bądź też porady, kontakt z Rzecznikiem jest możliwy za pomocą Biura Rzecznika Praw Studenta: helpdesk.psrp.org.pl

Rzecznik udziela odpowiedzi w przeciągu 7 dni roboczych. Jeśli dokładne opiszecie sytuację i dołączycie skanów dokumentów z pewnością ułatwi to szybsze rozpatrzenie sprawy.

Mateusz Kuliński
Rzecznik Praw Studenta

Komisja Rewizyjna

Patryk Korolko

(Uniwersytet Wrocławski)

Wojciech Tomaszewicz

(Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

Jakub Śliwiński

(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Kamil Maciak

(Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Warszawie)

Wiktoria Walkowiak

(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Zjazd PSRP

Fragment Statutu PSRP z 2018 r. dotyczący Zjazdu

ROZDZIAŁ 1 – ZJAZD DELEGATÓW

§6

1. Najwyższym organem Parlamentu jest Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem”.
2. Zjazd jest organem uchwałodawczym.

§7

1. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub Regulamin Zjazdu stanowią inaczej.
2. Sesję uważa się za ważną w przypadku zarejestrowania delegatów z co najmniej 60 uczelni.
3. Zjazd podejmuje uchwały w obecności co najmniej 50% zarejestrowanych delegatów, dysponujących łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby zarejestrowanych na danej sesji Zjazdu głosów.
4. Za zarejestrowanego delegata uznaje się osobę, której zgłoszenie zostało przyjęte i zaakceptowane przez Prezydium Zjazdu oraz umieszczone na liście, o której mowa w §61 ust. 7.
5. Gdy dojdzie do utraty kworum w czasie trwania sesji Zjazdu, Prezydium Zjazdu zawiesza sesję i wyznacza termin wznowienia na dzień przypadający nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zawieszonej sesji Zjazdu.

§8

Szczegółowe zasady odbywania sesji i posiedzeń Zjazdu określają przepisy Tytułu I Działu V oraz Tytułu II Statutu, a także Regulamin Zjazdu uchwalany przez Zjazd.