Zespół

Przewodniczący

Dominik Leżański

Rada Wykonawcza

Rada Wykonawcza jest najwyższym kolegialnym organem wykonawczym PSRP
wykonującym wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych organów PSRP.

(Szkoła Główna Handlowa)

b.marek@psrp.org.pl

Bogdan Marek

Wiceprzewodniczący PSRP

(Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

p.lisiecki@psrp.org.pl

Patryk Lisiecki

Wiceprzewodniczący PSRP

(Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera)

 k.iwaniec@psrp.org.pl

Karolina Iwaniec

Przewodnicząca komisji ds. Rozwoju i Strategii PSRP

(Politechnika Warszawska)

m.pozoga@psrp.org.pl

Maria Pożoga

Przewodnicząca komisji ds. Współpracy zewnętrznej PSRP

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

m.bien@psrp.org.pl

Maciej Bień

Przewodniczący komisji ds. Prawnych PSRP

(Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)

m.kostrzewa@psrp.org.pl

Michał Kostrzewa

Przewodniczący komisji ds. Projektów PSRP

Biuro

W ramach biura Parlamentu Studentów RP wyodrębniono trzy obszary, w ramach których wyznaczono osoby odpowiedzialne:

Agnieszka Kubacka

Dyrektor Biura Organizacyjnego

Julia Sobolewska

Dyrektor Biura Prasowego i Rzecznik Prasowy

Tomasz Zarębski

Dyrektor Biura Prawnego

Pełnomocnicy

Pełnomocników powołuje i odwołuje Rada Wykonawcza w formie uchwały, określającej jednocześnie zakres kompetencji przy danej funkcji.

Maciej Rewucki

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

m.rewucki@psrp.org.pl

 

Dawid Krasiński

Pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnościami

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

d.krasinski@psrp.org.pl

 

Michał Niepsuj

Pełnomocnik ds. sportu akademickiego

(Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)

m.niepsuj@psrp.org.pl

Maciej Miniszewski

Pełnomocnik ds. przedsiębiorczości

(Politechnika Gdańska)

m.miniszewski@psrp.org.pl

Rada Studentów

Dominik Leżański – Przewodniczący
(Politechnika Łódzka)

Magdalena Graca
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Agnieszka Kubacka
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Mateusz Ostrowski
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)

Eryk Szawaryński
(Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie)

Katarzyna Bojarska
(Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Michał Klimczyk
(Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)

Bogdan Matyja
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Tomasz Pieńkosz
(Politechnika Lubelska)

Paulina Czapla
(Akademia WSB w Dąbrowie Górnicze)

Szymon Kwiatkowski
(Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)

Rafał Muskała
(Politechnika Częstochowska)

Maciej Rewucki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Rzecznik Praw Studenta

Przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach patologii i łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie  praw i obowiązków studentów.

Rzecznikiem Praw Studenta jest Marek Konieczny (absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Jeśli potrzebujesz pomocy, bądź też porady, kontakt z Rzecznikiem jest możliwy za pomocą Centrum Wsparcia Studentów: helpdesk.psrp.org.pl

Rzecznik udziela odpowiedzi w przeciągu 7 dni roboczych. Jeśli dokładne opiszecie sytuację i dołączycie skanów dokumentów z pewnością ułatwi to szybsze rozpatrzenie sprawy.

Komjsa Rewizyjna

Piotr Moroch

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(Uniwersystet Rzeszowski)

Maja Bonikowska

(Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie)

Paweł Dyszewski

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marcelina Kościołek

(Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum)

Jakub Różański

(Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Nasi przedstawiciele w innych organach

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dominik Leżański

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Magdalena Koziara

Koordynator ekspertów studenckich przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Paweł Adamiec

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jakub Bakonyi
Alicja Ciszek
Mateusz Grochowski
Konrad Krawczyk

Komisja Dyscyplinarna przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mateusz Cisewski

Iwona Gadomska
Magdalena Koziara
Piotr Moroch
Mateusz Piechowski
Łukasz Rusajczyk
Damian Wietrak
Tomasz Zarębski

 

Zjazd PSRP

Fragment Statutu PSRP z 2018 r. dotyczący Zjazdu

ROZDZIAŁ 1 – ZJAZD DELEGATÓW

§6

1. Najwyższym organem Parlamentu jest Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem”.
2. Zjazd jest organem uchwałodawczym.

§7

1. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub Regulamin Zjazdu stanowią inaczej.
2. Sesję uważa się za ważną w przypadku zarejestrowania delegatów z co najmniej 60 uczelni.
3. Zjazd podejmuje uchwały w obecności co najmniej 50% zarejestrowanych delegatów, dysponujących łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby zarejestrowanych na danej sesji Zjazdu głosów.
4. Za zarejestrowanego delegata uznaje się osobę, której zgłoszenie zostało przyjęte i zaakceptowane przez Prezydium Zjazdu oraz umieszczone na liście, o której mowa w §61 ust. 7.
5. Gdy dojdzie do utraty kworum w czasie trwania sesji Zjazdu, Prezydium Zjazdu zawiesza sesję i wyznacza termin wznowienia na dzień przypadający nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zawieszonej sesji Zjazdu.

§8

Szczegółowe zasady odbywania sesji i posiedzeń Zjazdu określają przepisy Tytułu I Działu V oraz Tytułu II Statutu, a także Regulamin Zjazdu uchwalany przez Zjazd.