II posiedzenie Rady Studentów PSRP

Wszelkiego rodzaju spotkania odbywające się w ramach struktur Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej opierają się na podsumowaniach i planowaniu. Podobnie było i w przypadku II posiedzenia Rady Studentów PSRP.  

  

Ostatnie ponad dwa miesiące działań to szereg podjętych inicjatyw, wiele rozmów skutkujących ciągłym polepszaniem edukacyjnych walorów, dotyczących Studentek i Studentów w naszym kraju oraz rozpoczęcie prac nad dużymi projektami, tworzonymi z myślą o Was. Dlatego też naturalnym wydaje się być fakt, iż sprawozdania z działalności Rady Wykonawczej i wszystkich biur Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz z działalności Pełnomocniczki PSRP ds. współpracy z Ukrainą były jednymi z pierwszych i najszerzej omawianych punktów tegoż posiedzenia.  

Znaczącym było również przedstawienie wyników z analizy SWOT, której poddany został Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Skąd inicjatywa takiego działania? Oceniając mocne strony (Strengths), niwelujemy te słabsze (Weaknesses). Z kolei tworząc szanse (Opportunities), zapobiegamy zagrożeniom (Threats). W ten sposób działania PSRP stają się zarówno bardziej efektywne, jak i efektowne, bo efektywność niesie ze sobą spełnienie, a efektowność – efekt WOW! To właśnie „work-life balance”, które wyznajemy w PSRP.  

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – to niemniej znaczący element II posiedzenia Rady Studentów PSRP. Są kwestie, które jak żadne inne wymagają dokładnego i skrupulatnego przeanalizowania i ulepszenia tak, by móc tworzyć szeroko i sięgać wysoko. Taką kwestią zdecydowanie jest edukacja. Dlatego też omówienie proponowanych zmian w powyższej ustawie Rada Studentów PSRP potraktowała priorytetowo. W końcu to gdzie będziemy jutro, zależy od tego, gdzie jesteśmy dziś.  

Tak jak bez pracy nie ma kołaczy, tak bez odpowiednich finansów nie można tworzyć różnego rodzaju projektów. Tym samym Rada Studentów PSRP omówiła również szczegółowo budżet, jakim dysponuje Parlament. W ten sposób płynnie można było przejść do spraw organizacyjnych, dotyczących XXVIII Krajowej Konferencji PSRP oraz tych oscylujących wokół projektu SM@RT.  

Każdy głos ma znaczenie, szczególnie gdy mówi w imieniu setek, a nawet tysięcy – mając to na uwadze, II posiedzenie Rady Studentów PSRP nie mogło odbyć się bez wysłuchania najważniejszych informacji od: 

  • Koordynatora PSRP przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
  • Przedstawicieli PSRP w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
  • Przedstawiciela PSRP w Radzie NAWA,
  • Rzecznika Praw Studenta,
  • Przedstawicieli komisji branżowych PSRP. 

Tym samym udało się przebrnąć przez wielogodzinne spotkanie z poczuciem sprawczości i wdzięczności. Każde z takich posiedzeń utwierdza nas w przekonaniu, że warto działać – z Wami, dla Was i dzięki Wam. W końcu jesteśmy w tym razem, bo to #parlamentWSZYSTKICHstudentów. 

 

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.  

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.