O działalności około akademickiej nieco więcej

Samorząd studencki, organizacja studencką i koła naukowe różnią się nie tylko charakterem działalności. Czym różnią się od siebie?

  1. Samorząd studencki – wyłączny oficjalny reprezentant studentów na uczelni, który działa w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. W jego skład wchodzą wszyscy studenci uczelni, jednak działa poprzez swoje organy. Obowiązkowo musi mieć: przewodniczącego i organy uchwałodawcze. Uprawnienia samorządu dotyczą m.in. współudziału w podziale środków pieniężnych, reprezentowania głosu studentów na forum uczelni (np. Senat, Rada Uczelni) i opiniowania programu studiów i regulaminu studiów. Jak widzicie za uprawnieniami idzie również ogromna odpowiedzialność.

Samorządy uczelniane wszystkich uczelni w Polsce zrzeszone są w Parlamencie Studentów RP, który jako jedyna instytucja ma prawo reprezentowania wszystkich polskich studentów.

  1. Koło naukowe – organizacja zrzeszająca studentów, której celem jest działalność naukowa i samokształcenie jej członków. Koła naukowe funkcjonują jako grupy nieformalne oraz jako struktury zarejestrowane. Oficjalnym warunkiem istnienia koła na wielu uczelniach jest jego rejestracja w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.

Warto wspomnieć, że w 2020 roku powstała inicjatywa Parlamentu Studentów RP – Forum Kół Naukowych, która dedykowana jest właśnie działaczom kół naukowych!

https://kolanaukowe.psrp.org.pl

  1. Organizacje studenckie – pozostałe organizacje zrzeszające studentów, działających w różnych obszaracha, np. NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów, ESN (ang. Erasmus Student Network).