Odpowiedź MNiSW dla PSRP w sprawie wyborów rektorskich

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zaproponował ponowne rozpoczęcie debaty wszystkich środowisk akademickich w celu wypracowania dobrych praktyk w szkołach wyższych z podkreśleniem zagadnień związanych z prawidłowym przeprowadzaniem procedur wyborczych. Efektem debaty miałaby być nowelizacja Kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych.
 
Dobre praktyki wyborów rektora
Propozycja Parlamentu Studentów to przede wszystkim dbałość o zasadę transparentności i pełnej jawności: czy to w kampanii wyborczej (postulowane publiczne przedstawianie ustaleń dokonanych między środowiskami akademickimi czy formalne zobowiązanie kandydata na rektora do wypełnienia przedstawionych gwarancji) czy też w trybie ustaleń i decyzji (potrzeba prowadzenia rozmów przy większej liczbie przedstawicieli studentów).
Ale to nie wszystko. Na etapie wyborów Parlament postuluje potrzebę debaty z kandydatami na rektora oraz konfrontację programową. Tym samym zwraca uwagę na rzetelność i sprawdzalność postulatów wyborczych. Dodatkowo wnosi się o reprezentowanie studentów i doktorantów w odsetku gwarantowanym przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (20%). Parlament Studentów w propozycjach podkreślił też wciąż nienależyte starania uczelni dotyczące komfortu oddawania głosu.
W ujęciu PSPR rektor winien pozostawać w stałym kontakcie z samorządem studenckim (nawet w przypadku braku poparcia ze strony przedstawicieli studentów), ten zaś powinien mieć pełną możliwość rozliczania i egzekwowania wszelkich obietnic wraz z prawem wyrażenia swojego formalnego sprzeciwu. Zwrócono również uwagę na potrzebę przygotowania uczelni w przypadku złożenia wniosku o odwołanie rektora.
 
Prezentujemy opinię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat wysuniętych propozycji.
Opinia_MNISW_Wybory rektorskie-page-001Opinia_MNISW_Wybory rektorskie-page-002