Program stypendialny VSP

Do 15 marca do godziny 12:00 studenci mogą wnioskować o stypendium w ramach Wyszehradzkiego Funduszu Stypendialnego. W ramach wsparcia można uzyskać nawet 2500 euro.

Celem programu stypendialnego VSP jest ułatwienie wymian studenckich poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla studentów, będących obywatelami krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), tj. Czech, Węgier, Polski oraz Słowacji. Dotyczy to także państw członkowskich, tj. Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Macedonia , Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Ukraina, Kosowo.

Charakterystyka i warunki przyznania stypendium.

Stypendium przeznaczone jest:
 1. Dla osób posiadających tytuł licencjata w momencie rozpoczęcia pobierania stypendium. Student musi ukończyć minimalnie 2 lata studiów (4 semestrów). Stypendysta musi uczęszczać na studia stacjonarne.
 2. Dla osób będących na studiach doktoranckich i równorzędnych.

Student podejmujący naukę na studiach magisterskich maksymalnie może złożyć 4 wnioski stypendialne (1 wniosek na 1 semestr akademicki), natomiast osoby będące na studiach doktoranckich i równorzędnych- 2 wnioski (1 wniosek na 1 semestr akademicki). Minimalny okres otrzymywania stypendium to 1 semestr akademicki, tj. 5 miesięcy.

Wyróżniamy trzy typy stypendiów udzielanych przez VSP:
 1. Intra-Visegrad Scholarships – dla studentów spoza krajów członkowskich,
 2. Out-Going Scholarships – dla studentów z krajów członkowskich, chcących kontynuować tok nauczania na uczelniach w: Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Serbii, Ukrainie i Kosowie,
 3. In-Coming Scholarships – dla studentów posiadających obywatelstwo określonych państw zachodnich Bałkanów, tj. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Czarnogóry, Serbii. Studenci muszą wyrazić chęć studiowania w państwach członkowskich (zapis również dotyczy stypendystów kosowskich). Dla studentów posiadających obywatelstwo wschodnich krajów partnerskich, tj. Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
Jakie kryteria trzeba spełnić?
 1. Obywatelstwo oraz miejsce stałego pobytu studenta ubiegającego się o stypendium powinno być inne niż kraj, w którym planuje rozpocząć naukę.
 2. Uczelnia macierzysta studenta oraz uczelnia kraju przyjmującego muszą być inne. Dotychczasowy tok studiów musi zostać ukończony w kraju innym, niż ten, w którym student rozpoczął studia.
 3. Dystans pomiędzy uczelnią macierzystą studenta a uczelnią kraju przyjmującego musi wynosić powyżej 150 km.
 4. Student, który uzyskał tytuł magistra, nie może aplikować o stypendium w celu pokrycia kosztów studiów magisterskich.
 5. Student aplikujący o stypendium nie może złożyć więcej niż jedno zgłoszenie w rocznym okresie stypendialnym.
 6. W przypadku zgłoszenia większej liczby zgłoszeń przez jednego aplikanta, organizacja rozpatruje pierwszy przesłany wniosek.
 7. Nauka podejmowana na uczelni przyjmującej może być realizowana w języku angielskim lub języku ojczystym kraju przyjmującego.
Jakie są warunki otrzymywania stypendium?
 1. Stypendysta nie może otrzymywać innych rządowych stypendiów z państw członkowskich lub z Unii Europejskiej podczas pobierania stypendium z Międzynarodowego Visegrad Fund.
 2. Podczas studiów student musi promować to, że został stypendystą Visegrad,
 3. Student musi poświadczać wsparcie uzyskane od Visegrad: w publikacjach zrealizowanych dzięki stypendium, a także, jeśli jego obecność na jakiejkolwiek imprezie masowej, która była możliwa dzięki programowi stypendialnemu.
 4. Student musi promować program stypendialny jako „Program stypendialny Visegrad, ufundowany przez władze Czech, Węgier, Polski i Słowacki dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Visegrad”.
 5. W przypadku niewypełnienia obowiązków wymaganych przez uczelnię przyjmującą, wynikających z niedopatrzenia stypendysty, jest on zobowiązany do oddania całości zapomogi, którą dotychczas otrzymał wraz z prowizją, o której jest mowa w umowie pomiędzy studentem, a Fund.
Co trzeba zrobić aby uzyskać stypendium?
 1. Warunkiem rozpoczęcia procesu ubiegania się o stypendium jest zgłoszenie się studenta poprzez internetowy system rekrutacyjny (http://my.visegradfund.org) przed upływem określonego terminu. Warto zapamiętać numer wniosku oraz hasło (umożliwi to późniejszy dostęp do wniosku).
 2. Od stypendysty wymagane jest samodzielne znalezienie uczelni przyjmującej.
Wymagane załączniki (zatwierdzane są tylko i wyłącznie skany w formacie PDF, JPG, GIF):
 1. Skan ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty dla obywateli Unii Europejskiej, paszport dla obywateli spoza Unii Europejskiej)
Jeśli jesteś studentem podejmującym naukę na studiach magisterskich:
 1. Wykaz zaliczeń z dwóch ostatnich semestrów oraz list akceptacyjny od uczelni z kraju przyjmującego (list nie może być wydany później niż 3 miesiące przed złożeniem podania o stypendium). Musi zawierać potwierdzenie wskazujące na to, że student został zaakceptowany na poszczególną liczbę semestrów podczas nauki na studiach dziennych. Musi zostać dostarczony do 30 czerwca.
 2. Jeśli aplikant składał podanie na kierunek wymagający testu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej (ich wyniki będą podane dopiero po zakończeniu okresu rejestracji na stypendia), aplikant jest zobowiązany złożyć dokument potwierdzający to do uczelni z kraju przyjmującego,

W przypadku, gdy czas ukończenia licencjatu pokrywa się z czasem aplikowania o stypendium, jeśli jest to możliwe, należne jest dołączenie dyplomu licencjackiego.

Jeśli jesteś studentem podejmującym naukę na studiach doktoranckich i równorzędnych:
 1. List akceptacyjny wydany przez uczelnie z kraju przyjmującego, wskazujący długość nauki oraz zatwierdzający plan studiów. List nie może być wydany później niż 3 miesiące przed złożeniem podania o stypendium.
Ile wynosi stawka stypendialna?
 1. Stawka stypendialna może maksymalnie wynieść 2 500 euro na semestr. Stypendysta otrzymuje je przelewem bankowym.
 2. Pieniądze otrzymane w procesie stypendialnym są w pełni dostępne dla studenta. Program nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów, np. opłat wizowych, zakwaterowania lub ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Uczelnia przyjmująca otrzymuje 1 500 euro na semestr, na każdego stypendystę, dzięki czemu jest w stanie pokryć opłaty administracyjne lub czesne. Studenci podejmujący naukę na studiach magisterskich, których opłaty związane z pobytem na uczelni zagranicznej przekraczają 1 500 euro na semestr, są zobowiązani pokryć resztę kosztów we własnym zakresie.
 4. Studenci podejmujący naukę na studiach doktoranckich i równorzędnych zapewnione mają pokrycie kosztów dodatkowych związanych z np. publikacją prac naukowych, dostępem do baz danych w celu badawczym lub zapewnieniem artykułów biurowych

 

Harmonogram i rozpatrywanie wniosków.

Kiedy mogę spodziewać się zatwierdzenia mojego wniosku?
 1. Termin końcowy składania podań o stypendium: do 15 marca, do godziny 12:00. 
 2. Program stypendialny najszybciej rozpoczyna się we wrześniu każdego roku.
 3. Fund poprzez Radę Ambasadorów ma obowiązek poinformowania aplikantów o przyjęciu lub odrzuceniu ich wniosku do 30 maja każdego roku.
Ile trwają poszczególne okresy rekrutacji?

Po zatwierdzeniu wniosku o stypendium Visegrad ma 30 dni na zatwierdzenie umowy między nimi a tobą. Po tym okresie w ciągu 60 dni możesz spodziewać się pierwszej wypłaty stypendium. Po zakończeniu okresu stypendialnego masz 30 dni na dostarczenie końcowego sprawozdania.

Kto rozpatruje mój wniosek?
 1. Fund rozpatruje każdy wniosek, a także sprawdza, czy wszystkie wymogi zostały spełnione – tylko takie wnioski przekazywane są do dalszego rozpatrzenia przez Komisję.
 2. Komisja składa się z 4 członków (po jednym z każdego państwa członkowskiego V4), a także z 4 ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe (jeden z państwa członkowskiego V4).
 3. Członkowie Komisji rozpatrują wnioski ze względu na kryteria wymienione wyżej, a także ze względu na zalety wniosków. Fund podsumowuje rekrutację i formuje listę zakwalifikowanych kandydatów, a następnie przekazuje ją Radzie Ambasadorów. Tam prowadzone są rozmowy na temat dystrybucji środków przeznaczonych na cele stypendialne.
 4. Rada Ambasadorów, 31 maja każdego roku zatwierdza ostateczną listę stypendystów.

W przypadku odległości większej niż 1500 km pomiędzy uczelnią macierzystą a uczelnią kraju przyjmującego, Fund może pokryć koszty związane z podróżą u poszczególnych stypendystów. Pomoc ta jednak nie jest zapewniona każdemu stypendyście. Jest to jednorazowa zapomoga, która ma pomóc stypendystom dotrzeć do docelowych krajów. Zostanie ona przyznana wraz z pierwszą wypłatą stypendium. Aplikacja o pokrycie kosztów podróży jest częścią internetowego wniosku.

Co powinien zawierać list akceptacyjny?
 1. Imię i nazwisko aplikanta,
 2. Szczegółowy plan studiów,
 3. Rodzaj studiów (dzienne),
 4. Planowane daty nauki,
 5. Podpis i pieczątka przedstawiciela ustawowego (lub przedstawiciela ustawowego wydziału studiów międzynarodowych uczelni przyjmującej).

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski. Dokumenty mogą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub być kopią oficjalnej wersji dokumentów sporządzonych przez uniwersytet. 

 

Wypłacanie przyznanych środków.

Kiedy uzyskam pierwszą wypłatę stypendium?
 1. Stypendysta otrzymuje stypendium na początku każdego semestru (jeśli chodzi o stypendystów podejmujących naukę na studiach doktoranckich i równorzędnych – co 5 miesięcy). Po otrzymaniu stypendium, stypendysta jest zobowiązany do kontynuowania nauki przez czas, który jest określony we wniosku. 
 2. Pierwsza rata stypendium zostaje wypłacona po otrzymaniu przez Fund: 
 1. pisemnej informacji potwierdzającej rozpoczęcie studiów przez stypendystę, 
 2. podpisanej umowy pomiędzy organizacją udzielającą stypendium, a stypendystą.
Kolejne wypłaty stypendium:
 1. Studenci podejmujący naukę na studiach drugiego stopnia lub równorzędnych, otrzymują drugą i kolejne wypłaty stypendiów po dostarczeniu wykazu zaliczeń z minimalną liczbą 30 punktów ECTS uzyskanych w poprzednim semestrze. Wymagane jest także przekazanie przez uczelnię przyjmującą dokumentu potwierdzającego kontynuację studiów przez stypendystę.
 2. Studenci podejmujący naukę na studiach doktoranckich lub równorzędnych, otrzymują drugą i kolejne wypłaty stypendium po dostarczeniu sprawozdania z postępu studiów wliczające: wstępne wyniki, uczestnictwo w konferencjach, opublikowane artykuły. Sprawozdanie musi być napisane przez stypendystę. Wymagane jest także potwierdzenie przesłane przez uczelnie przyjmującą o kontynuacji studiów przez stypendystę. Musi ono wskazywać przewidywaną datę ukończenia studiów.
Co zrobić po zakończeniu okresu stypendialnego?

Student zobowiązany jest dostarczyć określone dokumenty (końcowe sprawozdanie) nie później niż 30 dni po zakończeniu okresu stypendialnego:

 1. Studenci studiów magisterskich: kopię dyplomu magistra, wykaz zaliczeń z minimalną liczbą punktów ECTS – 30. Punkty muszą być uzyskane podczas ostatniego semestru, w czasie pobierania stypendium VSP.
 2. Studenci podejmujący naukę na studiach doktoranckich lub równoważnych: podsumowanie wyników studiów oraz kopię publikacji napisanych podczas otrzymywania stypendium.