Przedstawiciele PSRP na Forum Jakości PKA

9 czerwca odbyło się Forum Jakości, organizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydarzenie zgromadziło ponad 1 300 uczestników z całego środowiska akademickiego, w tym rektorów, dziekanów, nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów. Tematem przewodnim było Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym  trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej.

 

W wydarzeniu perspektywę studentów reprezentowali: Mateusz Grochowski, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Jakub Grodecki, Wiceprzewodniczący Europejskiej Unii Studentów, Mateusz Kopaczyński, koordynator zespołu ekspertów ds. studenckich PKA oraz Joanna Maruszczak, członkini Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP.

 

Podczas debaty otwierającej odbyła się dyskusja dot. zmian w funkcjonowaniu uczelni. Podkreślano życzliwość oraz wyrozumiałość, zarówno po stronie prowadzących jak i studentów.. Wskazano zarówno korzyści, jak i wady wprowadzonych rozwiązań i zmian.

 

Szczególnym panelem z perspektywy studenckiej było Seminarium 3, przygotowane przez Parlament Studentów RP przy merytorycznym wsparciu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, pt. Wsparcie studentów i nauczycieli dydaktycznych w procesie uczenia się i nauczania — oczekiwania a rzeczywistość. Poruszyliśmy kwestię potrzeb poszczególnych grup społeczności akademickiej oraz wsparcie, jakie otrzymały w czasie pandemii podczas kształcenia zdalnego. Szczególną uwagę poświęciliśmy osobom z niepełnosprawnościami, których potrzeby podczas pierwszej fali pandemii nie zostały uwzględnione. Wykorzystywane platformy oraz metody nie pozwalały na ich pełny udział w procesie kształcenia. Zaakcentowaliśmy również trudności ze sprzętem, którym dysponowali dydaktycy i studenci oraz fakt nieposiadania odpowiednich warunków domowych np. w postaci ciszy do prowadzenia/odbywania zajęć.

 

Panelistami byli: dr Agnieszka Janiak-Jasińska z Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Rutz, Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP, Jarosław Olszewski, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Mateusz Kopaczyński, koordynator zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.