Skreślenie z listy studentów

Drodzy Samorządowcy!

Jednym z najczęściej naruszanych postanowień regulaminu studiów jest z pewnością tryb skreślania studenta z listy studentów, w tym sposób stwierdzania niepodjęcia studiów, sposób i tryb stwierdzania braku postępów w nauce oraz formę składania rezygnacji ze studiów. Wiele uczelni bardzo często zbyt swobodnie i bezrefleksyjnie formułuje przepisy dotyczące powyższych zagadnień, na mocy których studenci zostają pozbawieni możliwości obrony przed nieuzasadnionym usunięciem ze studiów. Ma to miejsce nierzadko wbrew postanowieniom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i w oczywisty sposób ogranicza podstawowe prawa studenta. Celem eliminowania tego zjawiska przedstawiamy Wam propozycję regulacji uwzględniających rozwiązania, które w należyty sposób chronią studentów przed złymi przepisami.  Liczymy również, że #LepszyRegulamin skłoni Was do bieżącej analizy wszystkich wewnątrzuczelnianych aktów prawnych, które w jakimkolwiek zakresie regulują zagadnienia praw i obowiązków studenta.

 

Zasady ogólne

 • 1
 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:
 • niepodjęcia studiów;
 • pisemnej rezygnacji ze studiów;
 • niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
 • ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy studentów,
  w przypadku:
 • stwierdzenia braku postępów w nauce;
 • nieuzyskania w terminie zaliczenia semestru lub roku
 • niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, pomimo pisemnego wezwania do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 • niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
 1. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. Zaskarżenie decyzji Rektora jest możliwe w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

 

Sposób stwierdzania niepodjęcia studiów

 • 2
 1. Okoliczność niepodjęcia studiów stwierdza kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.
 2. Niepodjęcie studiów stwierdza się w sytuacji:
 • niezłożenia ślubowania akademickiego do dnia 31 października roku, w którym dana osoba została przyjęta na studia;
 • niepodpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w terminie 14 dni od dnia doręczenia umowy;
 • nieprzystąpienia przez studenta do realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu oraz programu studiów, w szczególności w sytuacji nieusprawiedliwionego niezapisania się na żadne zajęcia objęte planem studiów;
 • niezgłoszenia się studenta do wpisu na kolejny rok studiów po powrocie z urlopu od zajęć przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.

 

Sposób i tryb stwierdzania braku postępów w nauce

 • 3

Brak postępów w nauce stwierdza się w sytuacji:

 • niespełnienia warunków uzyskania zgody na kontynuowanie studiów na wyższym semestrze/roku po dwóch kolejnych okresach zaliczeniowych;
 • realizacji programu studiów w stopniu wykluczającym możliwość zaliczenia semestru/roku studiów, chyba że studentowi przysługuje prawo do powtarzania roku studiów lub przedmiotu;
 • dłuższej niż krótkotrwała, nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach z co najmniej dwóch przedmiotów objętych planem studiów w semestrze.

 

Forma składania rezygnacji ze studiów

 • 4

Rezygnacja studenta ze studiów musi mieć formę pisemnego oświadczenia złożonego we właściwym dziekanacie. Za datę rezygnacji uważa się datę złożenia oświadczenia, o ile z treści pisma nie wynika data późniejsza.