Studenci w Polsce – trochę statystyk

Według najnowszych danych GUS, w polskich uczelniach na koniec 2020 roku kształciło się o 11,3% więcej studentów niż w roku ubiegłym. W 2020 roku w Polsce studiowało 1 215 300 osób.

Z roku na rok maleje liczba uczelni w Polsce.

Obecnie maturzyści mogą wybierać studia z oferty 349, w tym ze 130 publicznych oraz 219 niepublicznych. Polskie uczelnie przyjęły w roku akademickim 2020/2021 w swoje mury 428 609 studentów, z których 314 280 rozpoczęło studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a 114 329 studia II stopnia. Zdecydowaną większość osób studiujących stanowią studenci studiów stacjonarnych. Tę formę kształcenia wybrało 65,6% młodych ludzi. Na studiach I stopnia spotkamy 62,8% studiujących, na II stopniu 22,9%, zaś studentami studiów jednolitych magisterskich jest 14,3%.

Rokrocznie maleje liczba absolwentów.

W roku akademickim 2019/2020 polskie uczelnie ukończyło 293,4 tys. osób, co w porównaniu z rokiem akademickim 2010/2011 wskazuje na spadek aż o 41%. Wyjątkiem był tu jedynie rok akademicki 2016/2017, gdzie zanotowano lekki wzrost liczby absolwentów. W tej grupie również przeważały kobiety, które stanowiły 63,2% z osób odbierających dyplom ukończenia studiów.

Mimo pandemii wzrosła liczba cudzoziemców studiujących w Polsce. Wg danych GUS jest ich  84,7 tys., czyli o 3% więcej niż w poprzednim roku akademickim. Najliczniejszą grupę stanowią osoby pochodzące z Ukrainy (38,5 tys.) oraz Białorusi (9,7 tys.). Większość cudzoziemców podjęła studia stacjonarne (73,2 tys. osób).

Informacje zaprezentowane na podstawie raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich Portfel Studenta, Edycja VI, wrzesień 2021 oraz danych GUS.

https://bit.ly/PortfelStudenta_2021 

Publikacja oparta jest o dane własne Warszawskiego Instytutu Bankowości, zebrane na podstawie badań opinii społecznej, w tym badania „Sytuacja finansowa młodych Polaków”, przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku przez pracownię Pollster wśród osób w wieku 18-24 lata. Raport został także uzupełniony o wybrane dane zewnętrzne pochodzące od takich instytucji jak Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Urząd Statystyczny oraz podmioty komercyjne jak Centrum AMRON i PwC.